نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1390

چرا نماز خاری بر دل می شود؟

به نام خدا 

 

نفس انسان ماهیتی شیطانی دارد و نفرین شده است وقتی انسان با خود است خدا ، خاری بر دل است. حقیقت تلخ میشود. من هم خدا را تجربه کرده ام و هم خود را .خدا شیرین است اما اینگونه نیست که همیشه در دسترس باشد خدا اهل ناز است و ما اهل نیاز . باید نازش را بخریم و دائم برویم در خانه اش و گریه کنیم تا شاید در را باز کند و روی زیبای او را ببینیم و مست و مجنون شویم . 

یا پشت  درب خانه اش بنشینیم و انتظار بکشیم انتظار فرج ! ما منتظران کوی دوست هستیم تا فراق تمام شود و وصال از راه برسد . وصال دوست بسیار شکننده است و با اندک غفلتی به فراق تبدیل می شود. 

آن نفسی که باخودی یار چو خار آیدت   وان نفسی که بیخودی یار چه کار آیدت
آن نفسی که باخودی خود تو شکار پشه‌ای   وان نفسی که بیخودی پیل شکار آیدت
آن نفسی که باخودی بسته ابر غصه‌ای   وان نفسی که بیخودی مه به کنار آیدت
آن نفسی که باخودی یار کناره می‌کند   وان نفسی که بیخودی باده یار آیدت
آن نفسی که باخودی همچو خزان فسرده‌ای   وان نفسی که بیخودی دی چو بهار آیدت
جمله بی‌قراریت از طلب قرار تست   طالب بی‌قرار شو تا که قرار آیدت
جمله ناگوارشت از طلب گوارش است   ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت
جمله بی‌مرادیت از طلب مراد تست   ور نه همه مرادها همچو نثار آیدت
عاشق جور یار شو عاشق مهر یار نی   تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت
خسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد   از مه و از ستاره‌ها والله عار آیدت