نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
جمعه 6 آبان‌ماه سال 1390

فرقان و قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

ابن عربی می گوید کتاب خدا دوبخش دارد یک بخش فرقان است که فرق می گذارد بین دانا و نادان ، مومن و ملحد ، زشت و زیبا ، جهنم و جنت ، ....  و بخش دیگر قرآن است یعنی این دو را جمع می کند و دانا و نادان ، مومن و ملحد ، زشت و زیبا ، جهنم و جنت یکی می شوند. 

_________ 

به نظر می رسد فقها و طبقه ی روحانی در همه ی مذاهب بخش فرقان را می بینند و جنگ های مذهبی و دعواها محصول این نگاه است  

اما عارفان در همه ی مذاهب بیشتر بخش قرآن را می بینند و بیشتر اهل صلح و مدارا و ... هستند. 

 

و البته جمع این دو هم وجود دارد که هم فقیه و هم عارف اما هر کدام در جایگاه خودش .  

 

دوگانه های دنیا 

 

همه چیز زوج است و هر کدام به دنبال زوجش !!! 

مرگ به دنبال زندگی ، عاشق به دنبال معشوق ، بدبختی به دنبال خوشبختی ، مرد به  دنبال زن ، فقر به دنبال ثروت ،منفی به دنبال مثبت.......... 

 دنیا و جنب و جوش آن به خاطر همین عشق است عشق هر چیز به نیمه ی گمشده اش . 

 

اما قرآن : 

اگر این دو بهم رسیدند یکی می شوند و عاشق ،معشوق می شود و عابد معبود می گردد و دنیا ، آخرت و ابلیس ، الله ....... 

و توحید یعنی از دوگانگی به یگانگی رسیدن و شرک یعنی از یگانگی به دوگانگی رفتن.