نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
پنج‌شنبه 10 آذر‌ماه سال 1390

خود آگاهی الهی

امروز حال خوشی دارم گویی بر روی زمین نیستم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

زیرا راه دلم می روم اما با این شرط که حضور داشته باشم یا با یاد خدا و یا meditation 

 

خوشبختی را باید در دعای مستمر جست و در فرادعا و.... 

فرا دعا چیست؟ 

وقتی انسان از حضور لذت می برد حضور در بیکران حضور در لحظه ی حال ، وقتی حضور را تمام و کمال حس کردی دعا بی معنی می شود . زیرا آنچه می خواهی حضور دارد. 

 

دعا چرا همیشه؟؟؟ 

دعا باید خالص باشد یعنی فقط از خدا باشد و یا هر چی که خدا داشته باشد نام خدا کلمه ی خدا و ............ 

 

از خدا بخواه هر چه دلت می خواهد و البته باید ادب داشته باشی و خدا را عالم تر از خودت بدانی و در نهایت خواسته ی او را بپذیری ....