نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 21 آذر‌ماه سال 1390

نیاز به خدا

همه چیز خداست. 

 

یکی در اوج شادی بود شاد شاد شاد. زیرا در همه چیز و همه کس خدا را می دید.