نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
پنج‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1390

عبادت یا عادت ؟؟

مریدی پریشان خود را به پای شیخ صنعان انداخته بود و گریان التماس می کرد:

آخر شیخ شما چرا؟ بر سر 700 مرید شما چه خواهد آمد؟

این همه رسوایی و بی آبروئی برای یک دختر ترسا، برای ورپریده ای که تمام آرامش و زندگی ما را بر هم زد. پس این همه رنج ها و ریاضت ها برای چه بودند؟

حاصل 70 سال عبادت چه می شود؟

نکنید با ما شیخ، برای یک زن، آن هم زنی کافر. التماستان می کنم همه چیز را نابود نکنید! خواهش می کنم، خواهش می کنم.

شیخ صنعان، متأثر دستی بر سر آن مرید کشید و آرام گفت:

70 سال عبادتی نبود، عادتی بود و دختر ترسا گذرگه ای بود برای من برای درک حقیقت! و بدان تو ای دل سوخته که نام و نشان و مقام و منزلت های بالای عرفان نیز حجاب هایی هستند که باید دریده گردند.

نوجوانی ناظر براین صحنۀ تاریخ حیران و متعجب ایستاده بود و غرق در پژواک صدای شیخ صنعان بود که می گفت: ” عادتی، عادتی، عادتی!” 

 

نوشته ی ز.ن