نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
پنج‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1390

از سکوت تا سخن

هوالناطق 

 

جهان و جهانیان از سنگ و گیاه و حیوان و .... سخن می گویند اما چرا با ما سخن نمی گویند ؟؟ 

زیرا ما باید ساکت شویم تا آنها به صدا در آیند . سکوت تام و تمام ،سکوت بیرونی و درونی