نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
سه‌شنبه 18 مهر‌ماه سال 1391

گناه مقدس

برخی اعمال از یک جنبه ثواب و از جنبه دیگر گناه هستند .مثلا خدوند دستور می دهد دعا کنیم و دعا از این جنبه ثواب است و از طرف دیگر از خدا غیر او را خواستن گمراهی پدید می آورد . لذا هم باید دعا کنیم و هم قبل و بعدش استغفار نماییم . برخی گناهان ائمه و پیامبران اینگونه است زیرا مامورند با مردم عادی زندگی کنند و هم رابطه ی با خدا را داشته باشند . یا صله ی رحم دستور خداست و از طرف دیگر با آشنایان و اقوام همنشین شدن انسان را از حقیقت دور می کند لذا هم باید در جمع بود و هم مرتب توبه کرد و خلوت نشین شد.