نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
شنبه 13 آبان‌ماه سال 1391

مثبت اندیشی از منظر عرفانی (5)

نتایج:

2-یکی از ثمرات آگاهی، امیدواری است. در مقابل، جهل و نادانی به ما یاُس و نومیدی می دهد. انسان دانا می فهمد تنها گناهان قلبی وجود دارد. در جهان عینی همه معصوم هستند. بنابراین می داند و می یابد که گناهان او قابل شستشوست. زیرا در اختیار او هستند. کافی است قلب خود را از بد بینی و سوء ظن نجات دهد یا بعبارت دقیق تر از خداوند بخواهد که قلب او را پاک کند تا او پاک شود. از این رو راه هایی، اگر عقل و آگاهی داشته باشیم،آسان می شود. انسان دانا هر چقدر هم خطا کرده باشد ماُیوس نمی شود زیرا می فهمد نتیجه مهم است و اگر  اکنون مثبت اندیش باشد تمام گناهان و عیوب قبلی از بین می رود. لطف الهی دائم است و بر قهر و غضب او غالب است زیرا قهر و غضب هم لطف الهی است اما به شکلی دیگر.

انسان دانا می فهمد که شکست از امور منفی است و وجود خارجی ندارد لذا هیچگاه احساس شکست نمی کند و به راه خود ادامه می دهد. نومیدی ، افسردگی، توقف و سکون وقتی بروز می کند که احساس شکست می کنیم .اما وقتی شکست را  را نفی کردیم همه چیز را طبیعی می بینیم و همیشه در حرکت ، تلاش، امید، و نشاط هستیم.

 

3-یکی از ثمرات بسیار مهم مثبت اندیشی، رضایت قلبی از خود و از دیگران است. انسانی که می فهمد جسم مادی او و دیگران بر اساس اراده حق عمل می کند از همه آنها راضی است اما تلاش می کند تا در اندیشه خود تغییراتی بدهد و تغییرات مثبت در اندیشه باعث می شود که خداوند تغییرات علی الظاهر مثبت در عمل انجام دهد. نکته اساسی این است که متکی به خود نباشیم فقط خداوند را موُثر ببینیم و از او تغییرات مثبت را بخواهیم و از او بدانیم اما امور منفی را از نفس ناپاک خود بشمریم.

(( ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم))3/11