نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 5 آذر‌ماه سال 1391

مثبت نگری در سطح خانواده(3)

نتایج مثبت نگری در بهداشت خانواده

 

1-مثبت نگری موجب می شود ، در خانواده ها سخت گیری کاهش یابد. زیرا می فهمند گفتارها و کردارهای نابهنجار غیر ارادی است . اگر بخواهیم تغییری در افراد خانواده مشاهده کنیم ، مثلا" اعتیاد را از بین ببریم، باید نگرش و آگاهی و گرایشها را تغییر دهیم . افزایش کیفیت و کمیت آگاهی به تدریج گفتارها و رفتارها را بهتر می کند.

2-هنگامی که یک شخص مثبت نگر به بخش خوب و مثبت همسر خود توجه نماید به تدریج و بی اختیار همسر خود را دوست داشتنی و خوب می یابد و برعکس انسان عیب بین چون به بخش بد همسر خود نظر دارد همان نصیب او می شود . و از همسر خود متنفر می گردد. همچنین در مورد فرزندان اگر ما نگرش مثبت داشته باشیم قطعا به تدریج بچه های ما خوب می شود.اگر نگرش منفی داشته باشیم نه تنها آنها را به سمت خوبی دعوت نکرده ایم بلکه بر شدت بیماری روحی آنها افزوده ایم . بزرگترین گناه پدر و مادر این است که به کودک خود تلقین کنند و به او بگویند که وی بد و بی تربیت و فضول است و یا اورا تحقیر نمایند و یا هر صفت منفی دیگر را به او نسبت دهند . نسبت دادن چیزهای منفی به کودکان و فرزندان از طرف پدر و مادرها یک فاجعه دردناک است و آغاز بد و بی تربیت شدن بچه هاست .آنچه در درون بکاریم در بیرون تحصیل می کنیم.