نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1391

بررسی رابطه نماز با میزان افسردگی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

بررسی رابطه نماز با میزان افسردگی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


عفت محتشمی پور، مهدی محتشمی پور ، فاطمه شادلو مشهدی ، علی عمادزاده ، حسین حسن آبادی


پژوهش حاضر جهت تعیین میزان افسردگی در دانشجویانی که به نماز اهمیت نمیدهند ، آنها که نماز میخوانند و آنها که بیشتر با نماز مانوس هستند و به شرکت در اجتماع مسلمین و وقت نماز هم اهمیت میدهند انجام گرفته است

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است . نمونه شامل 300 نفر دانشجویان که به روش خوشه تصادفی انتخاب شده اند ،  جهت گردآوری اطلاعات فردی ، اطلاعات فردی مربوط به نگرش نسبت به نماز و اطلاعات مربوط به رفتارهای مذهبی و نماز پرسشنامه قرار گرفت

پژوهش نشان میدهد میانگین نمره افسردگی در کسانی که نگرش مثبت به نماز داشته اند ، آنها که هر روز و مرتب نماز میخوانند کسانی که نگرش آنها نسبت به خود فرد مذهبی است و کسانی که به اوقات نماز در مساجد و انجام تکلیف دینی اهمیت می دهند به طور معناداری پایین تر است ، البته بین نماز خواندن و نماز نخواندن و افسردگی رابطه وجود داشت اما از نظر آماری معنادار نبود . همچنین گرایش نسبت به نماز در بین خانمها نسبت به آقایان بیشتر بود

نتیجه : نماز خواندن و اهمیت دادن به سایر مستحبات موجب کاهش میزان نمره افسردگی میشود، پژوهشگران پیشنهاد میکنند برای برخورداری از فواید جسمی و روحی -  روانی نماز در کاهش افسردگی نسبت به ترویج فرهنگ و اقامه نماز در داشنگاهها و جامعه اقدامات موثر تری انجام گیردمنبع : http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=15258&varStr=4;%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D9%81%D8%AA,%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A,%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87,%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A,%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86;%D8%A7%20%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201382;9;1;76;81