نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1391

تفاوت های جنسیتی و تاهل بر نگرش و پای بندی به نماز و ادراک و محد

تفاوت های جنسیتی و تاهل بر نگرش و پای بندی به نماز و ادراک و محدودیت های اقامه آن در دانشجویان

 

راضیه نصیر زاده نرجش عرفان منش

 

هدف ازاین پژوهش تعیین تفاوت های جنسیتی و تاهل بر نگرش و پای بندی به نماز و ادراک و محدودیت های اقامه آن در دانشجویان بود بدین منظور 1100  نفر از دانشجویان داشنگاه شیراز با نمونه گیری طبقه ای انتخاب و پرسشنامه 77 سوالی را تکمیل نمودند

نتایج بدست آمده از این تحقیق میگوید دختران علاقه بیشتری به خواندن نماز بصورت فرادی داشته و پسران بالعکس به خو.اندن نماز بصورت جماعت علاقه بیشتری دارند  و همچنین نگرش دختران به نماز مثبت تر از پسران است . در این پژوهش دختران محدودیت های اجتماعی ، محیطی و فردی را بیشتر از پسران گزارش نمودند . از دیگر نتایج بدست آنده از این تحقیق عدم تفاوت مجرد یا متاهل بودندانشجویان از لحاظ نگرش و پای بندی نسبت به نماز و ادراک محدودیت های اقامه نماز بود

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/35013890203.pdf