نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1391

نامهای سوره مبارکه حمد، مقاله برگرفته از مرحله اول طرح پژوهشی شر

 انوار سیدامیرمحمود

اگرچه همه سوره های قرآن کریم ارجمند و عالی قدرند، لیکن به شهادت اخبار و روایات و اسرار و قراءات، سوره مبارکه حمد را مقامی برتر و مرامی دیگر است. چه جای دیگران را در نماز گیرد و دیگران جای آن را نگیرند و صلوه بر آن بپاست که صلوه نامیده شده و گفته اند که نام اعظم خدای تعالی در آنست و باز روایت کرده اند که هر سوره ایی که هفت حرف ( ث - ج - خ - ش - ظ - ز- ف) در آن نباشد بزرگترین نام خدا در آن است و این سوره را کلید بهشت گفته اند از جانب دیگر چکیده قرآن است و در دریای عرفان و دارای نامهای عالی قدر فراوان و فراوانی عنوان بر منزلت صاحب نام و عنوان دلالت می کند و سوره مبارکه حمد را 20 و پیش از آن، نام است پس نگارنده بیاد نامها با ذکر دلایل و اثبات مقاصد آنها به همراه آیات و شواهد پرداخته تا خوانندگان به اهمیت سوره ای که خلاصه قرآن است بیش از پیش پی بردند و به هنگام نماز به معانی آنها با دیده دل بنگرند.

منبع  : http://www.sid.ir/FA/VEWSSID/J_pdf/5811382z505.pdf