نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1392

بررسی رابطه نماز با میزان افسردگی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

محتشمی پور عفت,محتشمی پور مهدی,شادلومشهدی فاطمه,عمادزاده علی,حسن آبادی حسین  

مقدمه و اهداف: با توجه به تغییر الگوی بیماریهای واگیر و عفونی و بیماریهای غیر واگیر و مزمن و بیماریهای روانی در دهه های اخیر و خصوصا شیوع افسردگی و نقش مذهب در پیشگیری و درمان بیماریها و اختلالات روانی و خصوصا اهمیت نقش نماز در این زمینه، پژوهش حاضر جهت تعیین میزان افسردگی در دانشجویان که به نماز اهمیت نمی دهند، آنها که نماز می خوانند و آنها که بیشتر با نماز مانوس هستند و به شرکت در اجتماع مسلمین و وقت نماز هم اهمیت می دهند انجام گرفت. 

مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. نمونه شامل 300 نفر دانشجویان که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند جهت گردآوری اطلاعات فردی، اطلاعات فردی مربوط به نگرش نسبت به نماز و اطلاعات مربوط به رفتارهای مذهبی و نماز پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان می دهد نماز خواندن واهمیت دادن به سایر مستحبات موجب کاهش میانگین نمره افسردگی می شود، پژوهشگران پیشنهاد می کنند برای برخورداری از فواید جسمی و روحی - روانی نماز در کاهش و رفع افسردگی نسبت به ترویج فرهنگ نماز و اقامه نماز در دانشگاهها و جامعه اقدامات موثرتری انجام گیرد 

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/65013820112.pdf