نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1392

مشکلات و موانع انجام فریضه نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی


مشکلات و موانع انجام فریضه نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی قم، سال 1388


 خانصنمی شعبانعلی,احمری طهران هدی,عابدینی زهرا,تبرایی یاسر,رزاقی معصومه

 

 بررسی حاضر با هدف تعیین مشکلات و موانع انجام نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی شهر قم در سال 1388 صورت گرفت.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی است که با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی (شامل مشخصات دموگرافیک، موانع و مشکلات فردی و ساختاری انجام نماز) به روش نمونه‌ گیری تصادفی بر روی 400 بیمار بستری در بخش‌ های مختلف بیمارستان نکویی شهر قم انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ ها با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفت.

یافته ‌ها: در این مطالعه، اکثریت نمونه‌ ها در شرایط بیماری از اقامه نماز باز می ‌مانند (%72.2). میزان مشکلات و موانع انجام نماز در بیماران بستری که در شرایط فعلی بیماری خود نماز نمی ‌خواندند به ترتیب اولویت، %98.2 به ‌علت مشکلات فردی و %83.8 به ‌علت مشکلات ساختاری بیمارستان بود. در میان مشکلات فردی به ترتیب اولویت پاسخ ‌دهی عبارات «عدم آگاهی از احکام نمازگزار در شرایط بیماری» (%36.8)، «ترک نماز به دلیل شدت ضعف و بیماری» (%22.5) گزارش شد. همچنین اکثر مشکلات و موانع انجام نماز در بیماران بستری که در شرایط فعلی بیماری خود نماز می‌ خواندند، ناشی از مشکلات ساختاری بیمارستان بود (%96.4)، که در میان این مشکلات ساختاری، انجام طهارت و عدم مراعات پاکی و نجاست در سرویس ‌های بهداشتی (%45.9) از اولویت پاسخ ‌های مثبت به شمار می ‌رفت.

نتیجه ‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بیماران بستری در بیمارستان برای ادای نماز با مشکلاتی مواجه می ‌باشند. لذا پیشنهاد می‌ گردد مسوولین مربوطه با تدبیر یکسری اقدامات جدی در جهت رفع مشکلات و موانع اقامه نماز برنامه ‌ریزی نمایند

منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/499139003v05.pdf