نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1392

بررسی پاره ای از ویژگی های شخصیتی، خانوادگی و آموزشی دانش آموزان نمازگزار پسر دوره راهنمایی منطقه جی شهر اصفهان


بررسی پاره ای از ویژگی های شخصیتی، خانوادگی و آموزشی دانش آموزان نمازگزار پسر دوره راهنمایی منطقه جی شهر اصفهان

 

احمدی غلامرضا,امیری سیدمحمدرضا

 در این پژوهش ویژگی های شخصیتی و خانوادگی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه منطقه جی شهر اصفهان که گرایش به نماز دارند مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق رابطه میزان اعتماد به نفس، کنترل درونی و هیجان خواهی با گرایش به نماز مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه تحقیق شامل کلیّه دانش آموزان پایه اوّل تا سوّم راهنمایی پسرانه منطقه جی در سال تحصیلی 80-79 می‌باشد که نمونه آماری به صورت تصادفی چند مرحله ای به تعداد 140 نفر از جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردیده اند. تحقیق حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است و از روش آماری تحلیل واریانس، آزمون Z، آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.

 بنا بر یافته های این تحقیق دانش آموزانی که گرایش به نماز دارند، از میزان اعتماد به نفس و کنترل درونی بالا و هیجان خواهی کمی برخوردارند.

 

منبع : http://www.sid.ir/FA/VEWSSID/J_pdf/54013814201.pdf