نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1392

تاثیر سجده در سرعت گردش خون مغزی


تاثیر سجده در سرعت گردش خون مغزی

قربانی عباس,موسوی سیدعلی

هر مسلمان در هنگام انجام فریضه عبادی و مهم نماز، وضعیت های ایستاده، نشسته، را در رکوع و سجده انجام می دهد که این حرکات در هنگام ادای نماز، نشانه های تسلیم و نزدیکی به درگاه خداوند متعال می باشد از طرفی دیگر، این حرکات می توانند به عنوان تمرین بدنی و بهبودی در وضع جسمانی نیز به شمار آیند. به نظر می رسد، سجده سبب افزایش سرعت گردش خون مغز گردد که هدف از این مطالعه، تعیین سرعت گردش خون عروق داخل مغز، از طریق سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال می باشد.

این مطالعه مداخله ای، بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شاغل در مرکز پزشکی الزهرا انجام و از آن ها به وسیله روش سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال و از طریق پنجره پشت سری، سرعت گردش خون شریان بازیلر در وضعیت نشسته و سجده، اندازه گیری به عمل آمد.

دراین مطالعه، سرعت گردش خون مغزی 42 دانشجو (22 مرد و 20 زن) در وضعیت های نشسته و سجده، به ترتیب 36.55 و 41 سانتی متر در ثانیه به دست آمد که 12% افزایش سرعت، ملاحظه گردید. تفاوت معنی داری بین زنان و مردان مشاهده شد طوری که افزایش سرعت حداکثر سیستول در زنان، بیشتر از مردان بود. افزایش در میزان مقاومت عروقی که سبب کاهش گردش خون مغز می شود، در این مطالعه مشاهده نگردید.

مطالعات نشان داد که در افراد سالم، سجده سبب افزایش سرعت گردش خون عروق مغز می شده و حدس زده می شود این مساله در افراد مسن و بیماران با استروک، جنبه درمانی نیز داشته باشد که جهت اثبات این نظریه، مطالعات دقیق و کامل تری پیشنهاد می گردد

 

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6561386v2508.pdf