نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392

تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی


مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی ,


معنویت ، ویکی از تجلی های ان نماز جماعت می تواند بر متغیر های متعددی تاثیر داشته باشد که از انها کیفیت زندگی و معنی داری است در پ‍وهشی که بر روی دانشجویان انجام شد این موضوع به تایید رسید

منبع :

http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1018061.pdf