نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
جمعه 29 مهر‌ماه سال 1390

متهم اصلی (13)

هوای نفس 

 

نفس انسان تنها در هوای گذشته و آینده می تواند تنفس کند و زنده بماند و لذا انسان نفس مدار مدام در بین گذشته و آینده طواف می کند و هیچگاه نمی تواند از این حرکت بایستد زیرا نفس یک موج است که تنها با حرکت پدید می آید و آرامش مساوی با مرگ موج است. 

 

زندگی در زمان حال که در حقیقت بی زمانی است یک زندگی جدید و با کیفیتی متفاوت است. زندگی بدون نفس مانند خوردن شراب است شراب بی خودی و بی خیالی و انسان بی هوش می شود بی خود می شود و ................... 

 

در حقیقت گذشته مانند یک دیوار است و آینده هم مانند یک دیوار است و ما محبوس زمان هستیم . زندانی زمان و باید از زمان ترسید و پابه بی زمانی گذاشت و از مکان ترسید و به لامکان رفت.  

خدایا ما را از بند زمان آزاد کن  

خدایا  جسم هستیم ما را جان کن تا لایق جانان شویم . 

 

خدایا با جان شدن ، جسم ما هم روح می شود و جهان مادی ، جهان روحانی می گردد و ........