نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
شنبه 10 دی‌ماه سال 1390

سفر درونی

ابلیس در مغز است و الله در قلب و این سفر مداوم بین قلب و مغز مانند شب و روز است. کسی که اهل دل نیست همیشه محبوس مغز و افکار است و از احساس خبری نیست.  

 

وقتی به قلب می رسی مغز به حالت standby می رود. و بشر امروز بیش از گذشته درگیر فکر است و کمتر حس می کند چشم ها باز است اما نمی بیند زیرا غرق افکار است.  

همه چیز زنده است اگر فقط اندکی احساس داشته باشیم و چند دقیقه به مغز بگوییمstop.