نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1391

به قدر نیاز به خدا ؛ اطاعتش کن

حضرت علی (ع) فرمودند :

اطـع الله بـقدر حاجـتـک الـیـهبه قدر نیاز به خدا ؛ اطاعتش کن

اعص الله بـقدر طاقـتـک علی عقوبتهبه قدر تحمل عذاب خدا ؛ نافرمانی کن

اعمل لدنیاک بـقدر مـقـامـک فـیـهـابه اندازه عمری که در دنیا هستی ؛ کوشش کن

اعمل لآخرتـک بـقدر بـقـائـک فـیـهـابه اندازه عمری که در آخرت خواهی بود ؛ توشه جمع کن 

منبع:http://www.bitrin.com/