نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
چهارشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1391

چگونه می توان خدا را احساس کرد

سوال: آیا می توان ادعا کرد که منبع همه آن چه که داریم مانند علم و شعور و و عشق و محبت و .... فقط عالم طبیعت است ؟

زمانی می توان قبول کرد که طبیعت خودش واجد آنها باشد آیا شما در طبیعت علم و شعور و و عشق و محبت و ... سراغ دارید ؟ هر انسانی که عقل سالم داشته باشد به راحتی می فهمد که طبیعت فاقد این صفات است

سوال:آیا می توان گفت که این صفات در عالم طبیعت نهفته شده است ؟

بله این صفات در عالم طبیعت نهفته شده است ولی خود عالم طبیعت خبری از آنها ندارد چرا که عالم طبیعت دانشی ندارد . و این امری بدیهی است

سوال :آیا می توان گفت که این صفات در عالم طبیعت وجود ندارد ولی بعدا با ترکیب مواد با یکدیگر به وجود می آیند؟

این ادعا مردود است همه خواص مواد در طبیعت موجود است و هیچ چیز مادی ، از ورای طبیعت به عالم طبیعت اضافه نمی شود بلکه منشا همه خاصیت های مادی عالم طبیعت است .و می دانیم که اگر منشا علم و شعور عالم طبیعت بود می توانستیم به راحتی این عالم را صاحب علم و شعور بدانیم ولی کسی چنین پنداری ندارد مگر اینکه منکر بدیهیات باشد .