نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
پنج‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1391

عوامل مرتبط با میزان شرکت کارکنان در نماز جمعه

عوامل مرتبط با میزان شرکت کارکنان در نماز جمعه

 

 احمدی نوده خدابخش

بیگدلی زهرا

رییسی فاطمه

 

مقدمه: تحقیق حاضر با این هدف انجام شد که عوامل مرتبط با میزان شرکت کارکنان یک واحد نظامی در نماز جمعه را شناسایی نماید.


روش: روش تحقیق زمینه یابی است. ابـزار مـورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات و سنجش متغیرها، پرسش نامه بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان یک واحد نظامی در کشور بودند که تعداد 1205 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود.


یافته ها: دو عامل «نگرش و اعتقاد به نماز جمعه» و «میزان تقیدات مذهبی افراد» بیشترین تاثیر را در شرکت یا عدم شرکت در نماز جمعه داشت.

همچنین میزان شرکت در نماز جمعه با جنسیت، سابقه جبهه، سابقه جانبازی و نوع عضویت کارکنان ارتباط داشت.


نتیجه گیری: افزایش تقیدات مذهبی، تلاش برای بهبود نگرش و افزایش اعتقاد نسبت به نماز جمعه، انجام اقداماتی در جهت فراهم سازی تسهیلاتی برای شرکت افراد به صورت خانوادگی و در قالب گروه های همکاران، هم محلی، هم مسجدی و سایر گروه ها در نماز جمعه و فراهم سازی تسهیلات تردد رایگان و راحت به نماز جمعه، می تواند موجب افزایش میزان مشارکت افراد در نماز جمعه شود.

 


منبع :http://www.sid.ir/fa/ViewPaperFa.asp?ID=86183&varStr=2;%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%20%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4,%D8%A8%D9%8A%DA%AF%D8%AF%D9%84%D9%8A%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7,%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87;%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A;%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201387;2;4;317;323