نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1391

ارتباط بین فعالیت های مذهبی و مصرف سیگار در دانشجویان یکی از داندیوسالار کورس,نخعی نوذر,امینی محمدرضا


مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع مصرف سیگار در گروهی از دانشجویان مسلمان ایرانی و هم چنین بررسی ارتباط بین فعالیت مذهبی با مصرف سیگار به انجام رسید.

در این مطالعه مقطعی، از 950 دانشجوی یکی از دانشگاههای کرمان درخواست شد که پرسشنامه ای خود ایفا، بدون نام و مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، سوالاتی در مورد مصرف سیگار و هم چنین فعالیت های مذهبی را تکمیل نمایند. سیگاری به کسی اطلاق شد که سیگاری روزانه بوده یا سیگاری گاهگاهی بود. با توجه به آنکه مذهب یک مفهوم چند بعدی است، به منظور اندازه گیری آن، از به مسجد رفتن، میزان فعالیتهای مذهبی واجب (نماز و روزه) و قرآن خواندن پرسش شد. ارتباط متغیرهای پیش گویی کننده (سنجه های مذهبی) با مصرف سیگار با استفاده از رگرسیون لجستیک صورت گرفت.

در مجموع 17 درصد سیگاری گاهگاهی و 4.5 درصد سیگاری روزانه بودند؛ 40.1 درصد از دانشجویان مذکر و 5.8 درصد دانشجویان مونث، سیگاری بودند. میانگین سن شروع مصرف سیگار 16.8±3.5 و %68.6 قبل از 18 سالگی شروع کرده بودند. در تحلیل یک متغیره شیوع سیگاری ها بر حسب اکثر متغییرهای زمینه ای مورد مطالعه (جنس، وضعیت تاهل، درآمد ماهیانه، معدل، مصرف سیگار در دوستان، مصرف سیگار در برادر یا خواهر و والدین، قرآن خواندن، نماز خواندن، مسجد رفتن و روزه گرفتن) تفاوت معنی دار نشان داد. اما در تحلیل چند متغیره تنها 4 متغیر (جنس، معدل، مصرف سیگار در دوستان و نماز خواندن) در مدل باقی ماندند.
نتیجه گیری: غلبه بر افسردگی و عصبانیت از دیدگاه دانشجویان از عوامل موثرتر و مهم در مصرف سیگار دانسته شد. در این مطالعه نقش داشتن دوستان سیگاری بعنوان عامل خطر و پایبندی به خواندن نماز بعنوان عامل محافظت کننده مشخص گردید.


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/55613866707.pdf